Algemene voorwaarden

Consumenten

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk.
Klik hier voor informatie over de wet "koop op afstand".

Bedrijven

Artikel 1 - Toepassingsgebied
1. Onder ‘Mix my Photo’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Mix my Photo, handelend onder de naam Mix my Photo; statutair gevestigd te Almelo ; kantoorhoudende op het adres: Mauritskade 5, 2514 HC te Den Haag, Nederland.

Telefoonnummer: +31 (0)70 360 74 73
Emailadres: info@mixmyPhoto.com
KvK-nummer: 80647138
BTW-nummer: NL003471097B20
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Mix my Photo via www.mixmyphoto.com - en levering tussen Mix my Photo en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Mix my Photo van de hand gewezen.
3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.
4. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Mix my Photo van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Mix my Photo.
Mix my Photo bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Mix my Photo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.
De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mix my Photo te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling
De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.
De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Mix my Photo niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Mix my Photo te ontbinden.
Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.
Mix my Photo kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Mix my Photo op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Mix my Photo gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.
Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Mix my Photo niet.

Artikel 5 – Levering
Mix my Photo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.
Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Mix my Photo kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Mix my Photo enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Nederland of België zal niet worden uitgevoerd.
Mix my Photo is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
Mix my Photo zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Mix my Photo hiervan kennis heeft genomen bericht. Mix my Photo is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Mix my Photo nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.
Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Mix my Photo hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Mix my Photo de bedragen die de koper eventueel aan Mix my Photo betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.
Het risico van de producten rust bij Mix my Photo tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht
Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid, indien het product niet juist is gefabriceerd, de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Mix my Photo via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Koper kan dit modelformulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring invullen en opsturen via info@Mix my Photo.nl, of kan gebruik maken van de retouraanvraag op de website van Mix my Photo.
Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door Mix my Photo aangegeven wijze.
Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.
Mix my Photo zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring.
Mix my Photo mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mix my Photo de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
Indien toepasselijk, behoudt Mix my Photo zich het eigendom voor van alle door Mix my Photo geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Mix my Photo aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 - Garantie en conformiteit
Mix my Photo garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Mix my Photo via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan Mix my Photo te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken (mogelijk in bepaalde gevallen uiterlijk binnen 2 maanden) na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Mix my Photo aangegeven.
Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Mix my Photo de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.
De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Mix my Photo en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Mix my Photo voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Mix my Photo.
Mix my Photo is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.
Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Mix my Photo, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Mix my Photo voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.
De aansprakelijkheid van Mix my Photo en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Mix my Photo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mix my Photo aan haar uitgekeerde bedrag.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Mix my Photo ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@Mix my Photo.nl, telefoon of live chat worden gemeld bij Mix my Photo, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Mix my Photo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mix my Photo binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Niet-consumentenkoop
De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:
Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;
Art. 3 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;
Art. 5 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;
Art. 6 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;
Art. 8 lid 3 inzake herstel en vervanging.

Artikel 12 – Overige bepalingen
Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Op alle overeenkomsten tussen Mix my Photo en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Mix my Photo en koper, tenzij Mix my Photo er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.